De #1 Glamping Expert
Alle glampings zijn geverifieerd
Lage prijs garantie
1.500+ Glamping accommodaties

Algemene voorwaarden

Hieronder treft u de algemene voorwaarden van Glampings.com aan, geldend per 30 mei 2023. Wij verzoeken u vriendelijk deze zorgvuldig door te lezen.

De website Glampings.com is eigendom van Glampings BV, gevestigd te Arnhem en geregistreerd in het handelsregister onder nummer 86746103. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten en diensten aangeboden door Glampings BV Gebruik van de website Glampings.com is toegestaan op voorwaarde dat u de onderstaande algemene voorwaarden en bijlagen - zonder wijzigingen - accepteert. Door de website te gebruiken, geeft u aan deze algemene voorwaarden en de bijlagen te accepteren en na te leven. Indien u niet akkoord wenst te gaan met deze algemene voorwaarden, bent u niet bevoegd om van de website gebruik te maken.

Glampings BV kan op ieder door haar gewenste moment de algemene voorwaarden wijzigen. Door gebruik te (blijven) maken van de website, gaat u akkoord met de bijgewerkte algemene voorwaarden. Glampings BV behoudt het recht om naar eigen inzicht, op ieder gewenst moment en om elke reden – waaronder begrepen, doch niet uitsluitend, in geval van schending van deze algemene voorwaarden – eenieder de toegang tot deze website, daaronder begrepen de diensten die Glampings BV aanbiedt, te ontzeggen.

Glampings, Glampings.com of Glampings BV: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Glampings BV, gevestigd te (6811 JZ) Arnhem aan de Oude Oeverstraat 120-6 en kantoorhoudende te (6811 JZ) Arnhem aan de Oude Oeverstraat 120-6, geregistreerd onder KvK-nummer 86746103.

ARTIKEL 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities

Accommodatie:
Het door de Aanbieder op de Website aangeboden Accommodatieproduct, zijnde een tent, caravan of ander onderkomen, en Accommodatiedienst waaronder vallende alle door de Aanbieder aangeboden activiteiten, waar de Klant een Boeking voor kan maken.

Account:
Het, door de Klant, aangemaakte profiel, dat is gebaseerd op (persoons)gegevens van de Klant, en door middel van een persoonlijk e-mailadres en wachtwoord, toegang geeft tot bepaalde (afgeschermde) diensten en onderdelen van de Website.

Annulering of Annuleren:
Het ontbinden van de overeenkomst (de Boeking) die tot stand is gekomen tussen de Klant en de Aanbieder, door de Klant of de Aanbieder.

Annuleringsverzoek: Het verzoek van de Klant aan de Aanbieder, of van de Aanbieder aan de Klant, om de eerder tot stand gekomen overeenkomst (de Boeking) te ontbinden.

Annuleringsvoorwaarden: De algemene voorwaarden die door de Aanbieder worden gehanteerd, en van toepassing zijn in het geval de Boeking, die door de Klant op de Website is gemaakt, wordt geannuleerd.

Artikel:
De producten, activiteiten en diensten die, met instemming van Glampings BV, door de Aanbieder op de Website worden getoond, maar waarvan Boeking door de Klant niet mogelijk is.

Belastingen:
De door de Overheid aan de Aanbieder opgelegde verplichte heffingen, zijnde – doch niet uitsluitend – omzetbelasting, vennootschapsbelasting, toeristenbelasting en accijnzen.

Betalingstermijn:
De, door de Aanbieder vastgestelde, termijn waarbinnen de Klant het verschuldigde Bedrag of Borg, geheel of gedeeltelijk dient te voldoen.

Boeken of Boeking:
Het aangaan van een overeenkomst op afstand tussen de Klant en de Aanbieder, door het maken van een (onvoorwaardelijke) Boeking door de Klant, van een Accommodatie dat is aangeboden door de Aanbieder, via de Website.

Boekingsvoorwaarden:
De algemene voorwaarden die door de Aanbieder worden gehanteerd en van toepassing zijn verklaard op Boekingen die zijn gemaakt op de Website door de Klant.

Borg:
Het bedrag dat door de Aanbieder, bij het aangaan van de boeking door de Klant, in rekening kan worden gebracht bij de Klant, als voorschot op eventuele schade aangebracht door de Klant aan de Accommodatie van de Aanbieder, of als voorschot op eventuele extra schoonmaak- of herstelwerkzaamheden die de Aanbieder moet uitvoeren na afloop van het verblijf van de Klant in de Accommodatie van de Aanbieder.

Content:
De inhoud die beschikbaar is gesteld op de Website en vervaardigd door Glampings BV, betreffende algemene beschrijvingen en informatie over locaties, landen, regio’s steden en dorpen, als ook productcategorieën, producten en alle Accommodaties en Artikelen. Deze inhoud kan bestaan uit tekst, afbeeldingen en technische specificaties die, door Glampings BV, op de Website zijn geplaatst ten behoeve van informatieverschaffing aan de Klant over bovengenoemde onderwerpen en voor vrijetijdsbesteding in de breedste zin van het woord, en kan te allen tijde door Glampings BV worden aangepast.

Elektronische weg:
Iedere vorm van elektronische gegevensuitwisseling.

Gebruiksvoorwaarden:
Door Glampings BV opgestelde algemene voorwaarden, waaronder deze Algemene Voorwaarden, die automatisch gelden bij het gebruik van de Website of diensten die Glampings BV aanbiedt.

Informatie: De kennisgeving betreffende Accommodaties, alsmede kennisgeving over de beschikbaarheid van de Accommodatie, foto’s, handelsmerken, namen, handelsnamen, logo’s, beschrijvingen en andere inhoud of materialen die ofwel door de Aanbieder ter beschikking zijn gesteld, of door de Aanbieder op andere websites of sociale netwerken zijn weergegeven of beschikbaar gemaakt, ofwel op ander wijze door Glampings BV zijn verkregen met de goedkeuring van de Aanbieder.

Klant:
Iedere Gebruiker van de Website, niet zijnde de Aanbieder, die al dan niet een Boeking maakt.

Aanbieder:
De natuurlijk persoon of rechtspersoon, handelend als natuurlijk persoon of handelend in de uitvoering van een bedrijf, die een Partnerovereenkomst met Glampings BV is aangegaan, en de voorwaarden die zijn vastgelegd in de Partnerovereenkomst heeft aanvaard, en door Glampings BV is geaccepteerd als aanbieder van een Accommodatie op de Website.

Persoonsgegevens:
Alle gegevens die betrekking hebben op de identificeerbare natuurlijke persoon.

Prijs:
Het totale bedrag van de boeking, inclusief BTW, eventuele borg en van toepassing zijnde Belastingen en Toeslagen die door de Aanbieder aan de Klant in rekening worden gebracht, en door de Klant aan de Aanbieder wordt betaald.

Toeslagen:
De kosten en/of onkosten, die in rekening worden gebracht bij de Klant door de Aanbieder, voor diensten, services of bepaalde voorzieningen, en dienen te worden betaald om gebruik te mogen maken van de Accommodatie. Deze Toeslagen kunnen zijn inbegrepen in de Prijs of separaat in rekening worden gebracht door de Aanbieder.

Website:
De online ontmoetingsplaats waar Glampings BV de Klant en de Aanbieder samenbrengt, en waarop voor de Klant informatie ter beschikking is gesteld betreffende de Accommodaties van de Aanbieder alsmede informatie betreffende andere Artikelen, de Klant de Accommodaties kan boeken nadat deze zich heeft geregistreerd. Onder de Website vallen alle websites die eigendom zijn van Glampings BV, waaronder www.glampings.eu, www.glampings.fr, www.glampings.it, www.glampings.es, www.glampings.uk, www.glampings.co.uk, www.glampings.pt, www.glampings.ch, www.glampings.dk, www.glampings.se en betreft ook alle sociale media die worden beheerd door Glampings BV en alle aangewezen applicaties.

ARTIKEL 2 – Algemeen

De Website van Glampings BV is een online ontmoetingsplaats waar Aanbieders hun Accommodatie kunnen aanbieden aan de Klant, waarop de Klant vervolgens de mogelijkheid heeft om de Accommodatie te Boeken. Het Boeken van de Accommodatie gebeurt rechtstreeks bij de Aanbieder. De Boeking leidt daarmee tot een directe juridisch bindende relatie tussen de Klant en de Aanbieder waarbij Glampings BV geen partij is.

Glampings BV treedt niet op als vertegenwoordiger namens de Aanbieder en is geenszins verantwoordelijk voor de verplichtingen die de Aanbieder en de Klant jegens elkaar aangaan, nadat de Klant is overgegaan tot het plaatsen van de Boeking.

De Accommodaties op de Website zijn niet in eigendom bij Glampings BV, noch worden zij door Glampings BV beheerd of geëxploiteerd. Glampings BV kan ook niet worden aangemerkt als organisator of verkoper van reispakketten in de zin van Richtlijn (EU) 2015/2302.

De informatie die op de Website te vinden is betreffende de Accommodatie is gebaseerd op de informatie die is verstrekt door de Aanbieder en valt onder de verantwoordelijkheid van de Aanbieder.

In het geval de Klant niet, of niet volledig, akkoord gaat met zowel de Boekingsvoorwaarden, Gebruiksvoorwaarden, alsmede de Annuleringsvoorwaarden, vervalt het recht om een Boeking te maken via de Website.

ARTIKEL 3 – Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Gebruiker van de Website en op de Aanbieder die een Accommodatie op de Website aanbiedt. De Boekingsvoorwaarden, alsmede de toepasselijke Annuleringsvoorwaarden die gelden voor de Accommodatie, zijn van toepassing op iedere Klant die een Boeking maakt via de Website, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn, of vernietigd mochten worden, dan blijven de overige artikelen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. De Klant en de Aanbieder zullen in dat geval in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen, ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen, overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

Indien er onduidelijkheid bestaat over de inhoud van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, Gebruikersvoorwaarden, Boekingsvoorwaarden of Annuleringsvoorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest van deze bepalingen’. Alvorens de Boeking wordt gesloten, wordt aan de Klant, via elektronische weg, de Boekingsvoorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden ter beschikking gesteld.

Deze algemene voorwaarden kunnen op elk moment worden gewijzigd door Glampings BV. In dit geval zal Glampings BV de Klant tijdig op de hoogte stellen van de wijzigingen en deze nieuwe algemene voorwaarden plaatsen op de Website. In het geval de wijzigingen betrekking hebben op een al bestaande overeenkomst tussen de Klant en de Aanbieder, dan zal tussen de kennisgeving van de gewijzigde voorwaarden en de inwerkingtreding ten minste één maand zitten.

ARTIKEL 4 – Gebruik van de Website

Zowel de Klant als de Aanbieder onthouden zich ervan om handelingen te verrichten die Glampings BV op enige wijze kunnen schaden, ongeacht of deze handelingen al dan niet direct of indirect uit de algemene voorwaarden volgt. Onder deze handelingen vallen:

Het maken van inbreuk op rechten van Glampings BV, de Aanbieder of de derde. Hieronder vallen auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele eigendomsrechten, of rechten betreffende bescherming van de privacy.

Het al dan niet direct of indirect verspreiden van virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of enig ander programmatuur, waardoor geautomatiseerd werk of geautomatiseerde gegevens kunnen worden beschadigd, onbruikbaar of ontoegankelijk worden gemaakt, worden gewist of toegeëigend kunnen worden, of die als enige doel hebben het omzeilen van technische beschermingsmaatregelen van de Website of enige andere digitale systemen van Glampings BV.

Het ongewenst sturen, of laten sturen, van berichten naar Klanten, de Aanbieder of derden, waarvan het e-mailadres via de Website of Glampings BV is verkregen.

Het wijzigen, beschadigen, uitschakelen, overbelasten of belemmeren van de Website in enige wijze. Die betrekking hebben op het bedreigen, beledigen, discrimineren en hinderen van andere Gebruikers van de Website of op enig andere wijze onrechtmatig zijn.

Het aanleveren van berichten die onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend, in strijd met de goede zeden of frauduleus zijn of op deze wijze kunnen worden opgevat, expliciete of grafische beschrijvingen die seksuele of seksueel getinte handelingen bevat, inbreuk maken op de privacy, of in enig andere vorm onrechtmatig zijn.

ARTIKEL 5 – Account

Op de Website bevinden zich gedeelten die alleen bereikbaar zijn nadat de Klant is ingelogd op het persoonlijke account. Iedere Klant wordt de mogelijkheid geboden om op de Website een persoonlijk account aan te maken, op basis van de door de Klant aangedragen, waarheidsgetrouwe (persoons)gegevens en wachtwoord. Door het aanmaken van het account geeft Klant impliciet toestemming tot het opslaan of gebruik van deze (persoons)gegevens voor onder meer het beheren van het account.

De Klant is te allen tijde zelf, en volledig, verantwoordelijk voor het gebruik van het account. Hieronder vallen ook het geheimhouden van het wachtwoord en voorkomen dat derden toegang krijgen tot het account, alsmede voor de berichten en handelingen die worden verricht op de Website via dit account.

In het geval van ongeoorloofd gebruik van het account door derden, kan de Klant aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen. Hieronder vallen ook Boekingen die gedaan zijn zonder de toestemming of buiten de wetenschap van de Klant. In alle gevallen van ongeoorloofd gebruik dient de Klant dit direct te melden aan Glampings BV.

In het geval Glampings BV het vermoeden heeft dat een onbevoegde toegang heeft tot het account van de Klant, stemt deze ermee in op verzoek van Glampings BV het wachtwoord waarmee toegang is verkregen tot het account, te wijzigen, en tevens eventuele aanvullende handelingen te verrichten.

Glampings BV behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, en op elk moment, en voor elke duur, het gebruik van het account op te schorten, te beëindigen of de toegang tot het Account op andere wijze te beperken of te ontzeggen. Glampings BV kan tot een of meerdere van bovengenoemde acties overgaan bij schending van de algemene voorwaarden, vermoeden van frauduleuze handelingen, bij inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht van Glampings BV of derden, of op enig andere wijze in strijd met wet- en regelgeving. Glampings BV kan hier tevens toe besluiten in het geval de Klant het account meer dan 12 maanden niet heeft gebruikt.

De Klant maakt op geen enkele wijze aanspraak op (schade)vergoeding in het geval Glampings BV het account beperkt, opschort, beëindigt of verwijdert.

Het staat de Klant vrij om, en zonder opgaaf van reden, op elk gewenst moment het account te beëindigen. Conform de Privacyverklaring en de artikelen 12 en 13 van deze algemene voorwaarden, worden de bij het account behorende gegevens, ook na beëindiging van het account, bewaard door Glampings BV.

ARTIKEL 6 – Accommodatie

Accommodaties van de Aanbieder worden door Glampings BV op de Website aangeboden aan de Klant.
De informatie die bij de Accommodatie wordt vermeld, wordt door of namens de Aanbieder opgesteld, en valt onder de verantwoording van de Aanbieder. Glampings BV is geenszins verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van deze informatie.

Glampings BV maakt het mogelijk voor de Aanbieder om een Accommodatie aan te bieden en voor Klant om deze te Boeken, maar is geen partij bij de totstandkoming van de Boeking en niet aansprakelijk voor de kwaliteit, prijs of beschikbaarheid van de Accommodatie.

De Klant kan gebruik maken van een filter (zoals bestemming, data, het type Accommodatie, aantal personen, prijs etc.) bij het zoeken naar de meest geschikte Accommodatie. De resultaten die worden getoond zijn gerangschikt op basis van een zelflerend algoritme, dat is gebaseerd op factoren als samenhang met het (zoek)gedrag van de Klant, de kwaliteit van de Aanbieder en de prestaties van de Accommodatie. Om de juistheid van het aanbod, prijs en de beschikbaarheid van de Accommodatie zo up-to-date mogelijk te houden, controleert Glampings BV dit elke 24 uur, en tevens op het moment van het plaatsen van een Boeking door de Klant op de Website. Glampings BV is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk, in het geval het aanbod, de prijs of de beschikbaarheid afwijkt van datgene op de Website vermeld staat. In het geval de Klant nadere informatie wilt omtrent de Accommodatie dan zal Glampings BV de Klant de mogelijkheid bieden direct te communiceren met de Aanbieder.

ARTIKEL 7 – Totstandkoming Boeking

De Klant kan via de Website, direct bij de Aanbieder een Accommodatie Boeken. Boekingen op de Website worden rechtstreeks bij de Aanbieder gedaan, Glampings BV is geen partij bij deze Boeking. Tot het boeken van een Accommodatie is de Klant alleen bevoegd indien hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

Minimum leeftijd van 18 jaar.

Wettelijk bevoegd tot het aangaan van een verbintenis.

Gebruik maakt van de Website in overeenstemming met de Gebruiksvoorwaarden.

De informatie die de Klant verstrekt heeft actueel, volledig en correct is.

Een Boeking maakt via de Website voor hemzelf, of voor een derde waarvoor de Klant een rechtsgeldige verbintenis aan mag gaan.

In het geval de Klant een Boeking maakt voor een derde, dient deze derde daarvan op de hoogte te zijn, alsmede geïnformeerd is door de Klant over alle voorwaarden die van toepassing zijn op deze boeking.

Een Boeking tussen de Klant en de Aanbieder komt tot stand door het maken van een boeking door de Klant. Voor het afronden van een succesvolle Boeking dient de Klant een aantal (persoons)gegevens te verstrekken aan de Aanbieder.

Bij het Boeken worden er Boekingsvoorwaarden door de Aanbieder van toepassing verklaard op de Boeking van de Klant. Deze regelen het recht van de Klant bij het gebruik van de Accommodatie en kunnen tevens nadere verplichtingen stellen, waaronder de betaling van bijkomende kosten, belastingen en toeslagen. Het niet naleven van deze boekingsvoorwaarden kan leiden tot beperking en/of uitsluiting van aansprakelijkheid van de Aanbieder. Nadat de Boeking is gemaakt, zal de Klant een boekingsbevestiging, via elektronische weg, toegestuurd krijgen. De boekingsbevestiging bevat tevens de link waarmee de Klant de boekingsvoorwaarden nogmaals kan doorlezen, alsmede een link waarmee de Klant de gemaakte Boeking kan aanpassen, mits dit past binnen de mogelijkheden en de beschikbaarheid van de Accommodatie. Glampings BV is geen partij bij de totstandkoming van de boeking, doch is zij wel bevoegd om, al dan niet namens de Aanbieder, communicatie te voeren met de Klant betreffende de Boeking, met inachtneming van de (privacy)wetgeving.
Indien op enig moment blijkt dat, nadat de Boeking is gemaakt, de Accommodatie niet beschikbaar is voor de Klant, dan dient de Aanbieder zich, rechtstreeks of via de Website, te wenden tot de Klant voor een passende oplossing. Glampings BV is geen partij in deze situatie.

ARTIKEL 8 – Prijzen en Belastingen

Indien niet uitdrukkelijk anders vermeld staat, mag de Klant ervan uitgaan dat de prijzen die vermeld staan op de Website inclusief BTW zijn. De Aanbieder bepaalt in alle gevallen zelf de Prijs voor de Accommodatie en Glampings BV heeft hier geen invloed op, noch is zij hiervoor verantwoordelijk. De Aanbieder is bevoegd de Prijs op elk moment te wijzigen. Eventuele Belastingen, Toeslagen en andere eventueel bijkomende kosten, worden specifiek uitgesplitst en door de Aanbieder vermeld op de Website. De Aanbieder is, bij uitsluiting van Glampings BV, verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Inning en afdracht van de van toepassing zijnde Belastingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de Aanbieder. De Klant draagt de verantwoordelijkheid voor het betalen van de Belastingen.

ARTIKEL 9 – Betaling

Glampings BV is geen partij bij de tot stand gekomen Boeking en om die reden zal de betaling van het bedrag voor de Boeking ook nimmer plaatsvinden op de rekening van Glampings BV.

De Klant draagt het verschuldigde bedrag voor de Boeking aan de Aanbieder af middels het gebruik van een betaallink in de bevestigingsmail, of indien de Aanbieder de mogelijkheid biedt, direct aan de Aanbieder ter plaatse na aankomst bij de Accommodatie, op de door de Aanbieder beschikbaar gestelde wijze.

Indien de betaling van de Klant aan de Aanbieder wordt gedaan middels het betalingssysteem van de Aanbieder, dan zijn de voorwaarden van dit specifieke betalingssysteem van toepassing op de transactie. Door gebruik te maken van dit betalingssysteem gaat de Klant hiermee akkoord. De Aanbieder heeft de mogelijkheid om een deel van het bedrag dat de Klant verschuldigd is, als vooruitbetaling te verlangen. Dit bedrag, en de termijn waarbinnen dit betaald moet worden, wordt door de Aanbieder aan de Klant kenbaar gemaakt voordat de Boeking wordt afgerond. De Klant dient zich aan deze Betalingstermijn te houden.

Indien de Klant, zonder toestemming van de Aanbieder, afwijkt van de Betalingstermijn, behoudt de Aanbieder het recht om de Boeking te annuleren. De annuleringsvoorwaarden, die door de aanbieder van de Boeking van toepassing zijn verklaard, zullen in dit geval gelden.

Indien de Betalingstermijn op de Website afwijkt van hetgeen de Aanbieder van toepassing heeft verklaard middels de Boekingsvoorwaarden, geldt hetgeen de Aanbieder aan de Klant op de Website heeft getoond ten tijde van de Boeking.

ARTIKEL 10 – Borg

Het is de Aanbieder toegestaan om, aan de Klant, de betaling van Borg te vragen voor het gebruik van de Accommodatie. De Borg wordt, ex artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden, als onderdeel van de Prijs vermeld op de Website.

De Aanbieder bepaalt op welke wijze en op welk moment de Borg, geheel of gedeeltelijk, dient te worden betaald. Dit kan zijn door de Klant gebruik te laten maken van de betaallink die te vinden is in de bevestigingsmail behorende bij de Boeking, of bij aankomst bij de Accommodatie, op een door de Aanbieder beschikbaar gestelde betaalwijze.

In het geval de (gedeeltelijke) betaling van de Borg plaatsvindt middels de betaallink, zal dit bedrag na afloop van de Boeking teruggestort worden op de rekening van de Klant middels bankoverschrijving door de Aanbieder.

Van terugbetaling van de Borg, zoals vermeld artikel 10.3 van deze algemene voorwaarden, zal worden afgeweken indien de Aanbieder binnen 3 dagen na afloop van de Boeking aan Glampings BV en de Klant laat weten dat het bedrag van de Borg, geheel of gedeeltelijk, niet dient te worden terugbetaald aan de Klant. In dit geval zal de Klant via elektronische weg op de hoogte worden gesteld door de Aanbieder.

Indien de Klant vragen heeft met betrekking tot het, al dan niet geheel of gedeeltelijk, terugbetalen van de Borg, dient hij zich te richten tot de Aanbieder. Glampings BV is uitdrukkelijk geen partij in deze.

ARTIKEL 11 – Annulering

Indien de Klant wenst zijn gemaakte Boeking te Annuleren, dan dient de Klant daarvoor contact op te nemen met de Aanbieder. Informatie over de annulering en contactgegevens van de Aanbieder zijn te vinden in de bevestigingsmail die Klant ontvangen heeft na de Boeking.

De Aanbieder zal het verzoek tot Annuleren van de Boeking binnen 48 uur beoordelen aan de hand van de van toepassing verklaarde Boekingsvoorwaarden en Annuleringsvoorwaarden die op de Accommodatie van toepassing zijn verklaard.

In het geval de Aanbieder, op basis van de van toepassing verklaarde Boekingsvoorwaarden en Annuleringsvoorwaarden, van oordeel is dat de Boeking van de Klant kosteloos kan worden geannuleerd, zal de Aanbieder de status van de Boeking in het Account van de Klant aanpassen. Heeft de Klant de Prijs van de boeking reeds gedeeltelijk of geheel betaald, of is de Borg geheel of gedeeltelijk betaald, dan zal de terugbetaling hiervan, middels bankoverschrijving, rechtstreeks door de Aanbieder aan de Klant gedaan worden.

In het geval de Aanbieder, op basis van de van toepassing verklaarde Boekingsvoorwaarden en Annuleringsvoorwaarden, van oordeel is dat de Boeking van de Klant niet kosteloos kan worden geannuleerd, dan zal de Aanbieder de Klant hiervan via elektronische weg op de hoogte stellen. De financiële afwikkeling hiervan verloopt rechtstreeks tussen de Klant en de Aanbieder, waarbij Glampings BV uitdrukkelijk geen partij is.

In het geval de Aanbieder om welke reden dan ook de Boeking wenst te Annuleren, dan brengt hij de Klant hiervan via elektronische weg op de hoogte. In het geval de Klant de Borg of het bedrag van de Boeking reeds geheel of gedeeltelijk heeft voldaan, dan zal de terugbetaling hiervan rechtstreeks door de Aanbieder aan de Klant worden, middels bankoverschrijving worden gedaan.

Glampings BV is uitdrukkelijk geen partij in het geval de Klant een verzoek tot annulering doet, noch in geval de Aanbieder overgaat tot annulering van de Boeking.

De aanbieder bepaalt de annuleringsvoorwaarden, deze worden aan het einde van het boekingsproces ter inzage aangeboden aan Klant. Klant dient hierop akkoord te geven alvorens de boeking definitief wordt gemaakt.

ARTIKEL 12 – Communicatie

Alle communicatie tussen de Klant en Glampings BV, en tevens alle communicatie die via de Website verloopt, zal voor een periode van maximaal 2 jaar na afloop van de Boeking worden opgeslagen, en kan te allen tijde door Glampings BV worden ingezien en/of gebruikt ter beoordeling van eventuele niet nagekomen afspraken van zowel de Klant als de Aanbieder, opsporing van Fraude, en ter analyse van het proces met als doel deze te verbeteren.

Zowel de Klant als de Aanbieder onthouden zich ervan in de onderlinge communicatie handelingen te verrichten die de andere partij kan schaden. Hieronder vallen:

Het maken van inbreuk op auteursrechten, merkenrechten of andere intellectuele-eigendomsrechten, of rechten betreffende bescherming van de privacy. Het sturen van berichten die onjuist, bedreigend, beledigend, discriminerend, intimiderend, lasterlijk, vulgair, obsceen, smadelijk, misleidend, in strijd met de goede zeden of frauduleus zijn of op deze wijze kunnen worden opgevat, expliciete of grafische beschrijvingen die seksuele of seksueel getinte handelingen bevat, of in enig andere vorm onrechtmatig zijn. In het geval enig in Artikel 3 van deze algemene voorwaarden genoemde gevallen, behoudt Glampings BV zich het recht voor om, zonder afbreuk te doen aan andere beschikbare rechtsmiddelen, direct over te gaan op het verwijderen van alle berichten die niet in overeenstemming zijn met de algemene voorwaarden en het gebruik van het Account op te schorten, te beëindigen of de toegang tot het Account op andere wijze te beperken of te ontzeggen. Glampings BV zal de Klant hiervan op de hoogte stellen. Glampings BV is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de identiteit, of de aangedragen informatie, van zowel de Klant als de Aanbieder.

ARTIKEL 13 – Privacy en Persoonsgegevens

In het geval de Klant een Account aanmaakt op de Website, krijgt Glampings BV inzicht in de daarbij behorende Persoonsgegevens en data. De Klant kan deze Persoonsgegevens inzien via zijn Account, of beschikbaar worden gesteld door Glampings BV aan de Klant via zijn Account. Gaat de Klant over tot een Boeking, dan zal de Aanbieder beschikking krijgen over deze Persoonsgegevens van de Klant, via de Website. Het gaat in dit geval enkel om Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor Aanbieder voor de uitvoering van de Boeking of Annulering, of wanneer de Klant hiervoor toestemming heeft gegeven. Onder Persoonsgegevens vallen in ieder geval de naw-gegevens, het e-mailadres en geboortedatum van de Klant.

De Aanbieder heeft Glampings BV de garantie gegeven de Persoonsgegevens in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving te behandelen en de Persoonsgegevens enkel zal gebruiken of opslaan ter uitvoering van de verplichtingen jegens de Klant en/of de naleving van interne verplichtingen. De Aanbieder is, zowel tijdens als na de Boeking, evenals nadat de Partnerovereenkomst tussen de Aanbieder en Glampings BV is beëindigd, niet gerechtigd enige Persoonsgegevens commercieel te exploiteren of gebruiken, tenzij de Klant hiervoor expliciet toestemming voor heeft gegeven.

De Aanbieder heeft Glampings BV toegezegd alle adequate veiligheidsmaatregelen en procedures te hebben genomen om de veiligheid van de Persoonsgegevens te garanderen, alsmede te voorkomen dat de Persoonsgegevens op enige wijze worden ontvreemd, onbedoeld openbaar worden gemaakt of in de beschikking komen van onbevoegden. Op de opslag en gebruik van Persoonsgegevens is de Privacyverklaring van Glampings BV van toepassing. Deze bevat een toelichting op de wijze waarop Glampings BV omgaat met de (persoonlijke) gegevens van de Klant en de Aanbieder. Tevens wordt daarin een beschrijving gegeven van de wijze waarop de Privacy wordt beschermd bij het gebruik van de Website. Glampings BV heeft de mogelijkheid om naar eigen inzicht, en met enige regelmaat, de Klant te informeren betreffende wijzigingen in de Privacyverklaring en het gebruiken van en/of de mogelijkheden van het Account. Deze informatie zal op elektronische wijze verstrekt worden aan de Klant.

De Klant kan op elk gewenst moment bepalen om wel of niet langer elektronische berichten met marketingcommunicatie van Glampings BV te ontvangen door het aan- of afmelden voor nieuwsbrieven.

ARTIKEL 14 – Content

De Content die beschikbaar is gesteld op de Website, en niet valt onder de door de Aanbieder aangeleverde informatie betreffende de Accommodatie, wordt door Glampings BV zelf vervaardigd en kan op elk gewenst moment door Glampings BV worden aangepast, verwijderd of aangevuld. De Content wordt door Glampings BV op de Website geplaatst met als doel de Klant (extra) informatie te verschaffen over een geografisch gebied, toeristische informatie en vrijetijdsbesteding in de breedste zin van het woord. Het staat Glampings BV vrij om naar eigen inzicht de volgorde van de Content, de Artikelen en de Accommodaties op de Website weer te geven. Hierbij neemt Glampings BV de behoeften van de Klant als uitgangspunt.

ARTIKEL 15 – Onvolkomenheden

In het geval de Klant van mening is dat er sprake is van een of meer onvolkomenheden, dan heeft hij hiertoe de mogelijkheid dit aan Glampings BV kenbaar te maken middels de op de Website vermelde wijze. Onder onvolkomenheden vallen in ieder geval: Het niet of niet tijdig ontvangen van een reactie van de Aanbieder in het geval van een Annuleringsverzoek of een schriftelijk bericht van de Klant via de Website.

De aangeboden Accommodatie is niet daadwerkelijk beschikbaar. De Accommodatie wordt aangeboden in een categorie die niet passend is bij de Accommodatie.

De Aanbieder heeft onjuiste of onvolledige informatie aangedragen betreffende de Accommodatie, of heeft de Klant een verkeerd beeld gegeven van de Accommodatie.

De aangeboden Accommodatie is niet in eigendom van de Aanbieder of de Aanbieder is niet bevoegd om de Accommodatie aan te bieden op de Website. Het aanbod van de Accommodatie op de Website is in strijd met de wet- en regelgeving.

De informatie die door de Aanbieder is verstrekt maakt inbreuk op rechten van Glampings BV, de Klant of derden.

De Accommodatie vertoont gebreken of functioneert niet naar behoren. De Aanbieder handelt niet in overeenstemming met de voorwaarden en richtlijnen van Glampings BV, bij het gebruik van de Website.

De Aanbieder handelt op een manier waarbij het imago van Glampings BV geschaad kan worden.

ARTIKEL 16 – Aansprakelijkheid

Glampings BV is niet verantwoordelijk voor het verifiëren van de identiteit van de Aanbieder of de aard, staat of bestaan van de Accommodatie.

Glampings BV treedt niet op als vertegenwoordiger van de Aanbieder en sluit aansprakelijkheid voor al het gedrag van de Aanbieder uit. Met uitzondering van gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld van Glampings BV, is Glampings BV in geen geval aansprakelijk voor schade of kosten van de Klant, welke aard ook, die verband houden met het gebruik van de Website, het Account, de informatie en Content of Accommodaties. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, schade en kosten die het gevolg zijn van het niet of niet naar behoren functioneren van de Website, technische storingen en andere technische oorzaken die buiten de invloedssfeer van Glampings BV vallen. Met uitzondering van gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld van Glampings BV, is Glampings BV niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit, of verband houdt met, het gebruik door de Klant van de informatie en content die beschikbaar is gesteld op de Website of gebruikt is voor de Accommodatie.

Glampings BV is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan door een door de Klant gemaakte Boeking op de Website, behoudens het geval waarin de Klant deze schade binnen 14 dagen (a) nadat zij is ontstaan of (b) de Klant hiermee bekend is, aan Glampings BV kenbaar heeft gemaakt en deze schade het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een toerekenbare tekortkoming van Glampings BV in de uitvoering van haar verplichtingen. In het geval van gevolgschade of indirecte schade van de Klant kan dit niet onder Glampings BV worden verhaald. Indien de schade buiten de genoemde termijn van 14 dagen wordt gemeld bij Glampings BV, dan komt deze niet voor vergoeding in aanmerking, tenzij de Klant kan aantonen dat hij de schade niet eerder heeft kunnen melden bij Glampings BV. Glampings BV is niet aansprakelijk voor enige schade die is ontstaan door een Boeking die is gedaan middels het Account van de Klant door een, al dan niet bevoegde, derde.

In alle gevallen is de te vergoeden schade beperkt tot het bedrag van de Boeking waardoor de schade is ontstaan, met een maximum van € 2.500,- per schadeveroorzakende gebeurtenis of gebeurtenissen, waarbij tenminste het bedrag dat onder de verzekering van Glampings BV valt.

ARTIKEL 17 – Klachten

De Klant staat te allen tijde de mogelijkheid open om kosteloos een klacht in te dienen bij Glampings BV in het geval hij niet tevreden is met de diensten van Glampings BV. Klachten kunnen worden ingediend door middel van het verzenden van een e-mail naar het e-mailadres dat op de website beschikbaar is gesteld. Na ontvangst van de klacht zal Glampings BV binnen uiterlijk 5 werkdagen contact opnemen met de Klant, voor het bespreken van de klacht en de mogelijk tot een minnelijke oplossing te onderzoeken.

ARTIKEL 18 – Geschillen

Op de dienstverlening van Glampings BV waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Geschillen tussen de Klant en Glampings worden, niet eerder dan na afronding van de klachtenprocedure ex artikel 17, en een minnelijke regeling niet tot de mogelijkheden blijft te behoren, uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.

Versie 1.0- 30 mei 2023